طرف قرارداد با مرکز مشاوره تخصصی روانشناسی و تربیتی ـ تحصیلی بهرود

طرف قرارداد با بانک سپه

خدمات مرکز مشاوره بهرود به پرسنل محترم بانک سپه به شرح زیر است:

 • مشاوره روانپزشکی و یا روان درمانی هر جلسه 45 دقیقه توسط روانپزشک
 • مشاوره روانشناختی و روان درمانی توسط فوق لیسانس روانشناسی به مدت 45 دقیقه
 • مشاوره روانشناختی و روان درمانی توسط دکترای روانشناسی به مدت 45 دقیقه
 • گفتار درمانی هر جلسه به مدت 30 دقیقه
 • نوروفیدبک برای افزایش توجه و تمرکز و درمان بیش فعالی برای افراد زیر 14 سال

طرف قرارداد با بانک صادرات

خدمات مرکز مشاوره بهرود به پرسنل محترم بانک صادرات به شرح زیر است:

 • مشاوره روانپزشکی و یا روان درمانی هر جلسه 45 دقیقه توسط روانپزشک
 • مشاوره روانشناختی و روان درمانی توسط فوق لیسانس روانشناسی به مدت 45 دقیقه
 • مشاوره روانشناختی و روان درمانی توسط دکترای روانشناسی به مدت 45 دقیقه
 • گفتار درمانی هر جلسه به مدت 30 دقیقه
 • نوروفیدبک برای افزایش توجه و تمرکز و درمان بیش فعالی برای افراد زیر 14 سال

طرف قرارداد با بانک تجارت

خدمات مرکز مشاوره بهرود به پرسنل محترم بانک تجارت به شرح زیر است:

 • مشاوره روانپزشکی و یا روان درمانی هر جلسه 45 دقیقه توسط روانپزشک
 • مشاوره روانشناختی و روان درمانی توسط فوق لیسانس روانشناسی به مدت 45 دقیقه
 • مشاوره روانشناختی و روان درمانی توسط دکترای روانشناسی به مدت 45 دقیقه
 • گفتار درمانی هر جلسه به مدت 30 دقیقه
 • نوروفیدبک برای افزایش توجه و تمرکز و درمان بیش فعالی برای افراد زیر 14 سال

طرف قرارداد با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

خدمات مرکز مشاوره بهرود به پرسنل محترم خانه کارگر به شرح زیر است:

 • مشاوره روانپزشکی و یا روان درمانی هر جلسه 45 دقیقه توسط روانپزشک
 • مشاوره روانشناختی و روان درمانی توسط فوق لیسانس روانشناسی به مدت 45 دقیقه
 • مشاوره روانشناختی و روان درمانی توسط دکترای روانشناسی به مدت 45 دقیقه
 • گفتار درمانی هر جلسه به مدت 30 دقیقه
 • نوروفیدبک برای افزایش توجه و تمرکز و درمان بیش فعالی برای افراد زیر 14 سال

تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی که عضو خانه کارگز هستند می توانند با 30 درصد تخفیف از خدمات این کلینیک استفاده کنند

طرف قرارداد با بانک کشاورزی

خدمات مرکز مشاوره بهرود به پرسنل محترم بانک کشاورزی به شرح زیر است:

 • مشاوره روانپزشکی و یا روان درمانی هر جلسه 45 دقیقه توسط روانپزشک
 • مشاوره روانشناختی و روان درمانی توسط فوق لیسانس روانشناسی به مدت 45 دقیقه
 • مشاوره روانشناختی و روان درمانی توسط دکترای روانشناسی به مدت 45 دقیقه
 • گفتار درمانی هر جلسه به مدت 30 دقیقه
 • نوروفیدبک برای افزایش توجه و تمرکز و درمان بیش فعالی برای افراد زیر 14 سال