وسواس

منظور از وسواس فكری، افكار، تصوير‌هاي ذهنی، يا ميل‌های ناگهانی به انجام كاری يا گفتن چيزی است كه فرد را ناراحت می كند و  دايماً هم در ذهن تكرار می شوند. منظور از وسواس عملی، رفتارهايی است كه فرد احساس می كند مجبور است آن‌ها را تكرار كند تا اضطرابش كاهش پيدا كند يا جلوی يك اتفاق بد را بگیرد. اغلب آدم‌های مبتلا به وسواس فكری عملی هم افكار ناراحت‌كننده و هم رفتارهای تكرار شونده را تجربه می كنند

افراد مبتلا به  اختلال وسواس فکری عملی از این می ترسند که اگر به افکار وسواسی شان میدان بدهند و هیچ عمل وسواسی برای جبران آن ها انجام ندهند بیشتر و بیشتر مضطرب خواهند شد و نخواهند توانست این اضطراب را تحمل کنند. آن ها اغلب از این نگرانند که مبادا دیوانه شوند. هدف درمان شناختی رفتاری این است که به شما کمک کند که یاد بگیرید اضطراب خود را بدون انجام رفتارهای وسواسی کنترل کنید. در این درمان شما راهبردهایی نظیر تمرین های  آرام سازی و شیوه های تفکری را که باعث کاهش اضطراب می شوند یاد خواهید گرفت. همچنین در این درمان می آموزید که اگر به جای اجتناب از افکارتان با آن ها مواجه شوید آن ها کنار می روند. شاید باور کردنش سخت باشد ولی حقیقت  دارد. درمانگران به شما کمک می کند با چیزهایی که بیشتر از همه از آن ها می ترسید به تدریج روبرو شوید تا بالاخره زمانی فرا برسد که بتواند ترستان را  بدون انجام رفتارهای وسواسی مهار کنید