مشکلات تمرکز و بیش فعالی

اختلال کم توجهی-بیش فعالی شکل­های گوناگونی دارد. عادی­ترین نوع آن به شکل دشواری در تمرکز، دشواری در کنترل رفتارهای ناگهانی و بیش از حد فعال بودن جلوه­گر می­شود. نوع کمتر عادی آن اینست که فرد مبتلا دچار مشکل تمرکز پیدا کردن است اما حرکات پیش­بینی نشده انجام نمی­دهد. این شکل از اختلال، به کوتاهی ADD و یا گاهی AD(H)D خوانده می­شود. شکل سوم این اختلال تنها بیش فعالیتی یا فزون کُنشی و رفتارهایی است که انگیزه آنی دارند و بدون فکر قبلی انجام داده می‌شوند. این اختلال بیشتر در کودکان دیده می­شود و اغلب یا ازبین میرود و یا بعدا تبدیل می­شود به شکل ترکیبی اختلال کم توجهی-بیش فعالی یا ADHD .

اختلال کم توجهی-بیش فعالی بسته به اینکه شما چه کسی باشید خود را به شکل های گوناگون جلوه­گر می­سازد. شخصیت شما، منش و خوی شما، خصوصیاتتان، ارزش­هایتان و علاقه­های شما و اینکه شما چه کسی هستید و چه رفتاری دارید در این جلوه­ها موثرند. اینکه هویت جنسی شما چیست و بر مبنای آن هنجارهای اجتماعی چه انتظاراتی از شما دارد نیز می­تواند در نوع اختلال شما تاثیر گذار باشد. ناآرامی و بیقراری که بسیاری از مبتلایان اختلال کم توجهی – بیش فعالی گرفتار آن هستند نیز خود را به گونه­های متفاوتی نشان می­دهد. برخی با آرام نشستن مشکل دارند و برخی دیگر این ناآرامی را در درون خود حس می­کنند.

ADHDعلائم در کودکان

علائم در کودکان به سه دسته تقسیم می شوند:

کم توجهی

بیش فعالی

تکانشگری

ADHDعلائم کم توجهی در کودکان مبتلا

به راحتی پریشان می شوند.

وظایفشان را درست انجام نمیدهند.

توجه نکردن به اتفاقات و اشتباههای ساده انجام میدهند.

فعالیت های روزانه را فراموش میکنند.

مشکل در برنامه ریزی و  سازماندهی وظایف روزانه را دارند.

دوست ندارند کاری انجام دهند که نیاز به نشستن و تمرکز دارد.

علاقه به افکار بیهوده دارند

ADHDعلایم بیش فعالی در کودکان مبتلا

اغلب در هنگام نشستن سر و صدا، ایجاد میکنند و  یا با پرش می شنیند.

یکجا آرام و قرار ندارند و نمی نشینند.

برای انجام بازی های  بی سر و صدا مشکل دارند.

همیشه در حال حرکت هستند، مانند راه رفتن یا بالارفتن از وسایل.

در مجادلات بیش از حد پافشاری و مجادله دارند.

همیشه “در حال حرکت یا  فعالیت” هستند  حتی اگر درحال “موتور راندن” باشند. (آرام وقرار ندارند(

ADHDعلایم تکانشگری در کودکان مبتلا

نمی توانند منتظر بمانند (صبر ندارند).

از پاسخ دادن فرار می کنند.

جلو دیگران را  میگیرند و متوقف می کنند